česky | english | deutsch

2. Nabídka činnosti AIP, spol. s r.o.

A) Předprojektová příprava:
 • prověření souladu investičního záměru s územním plánem v zájmovém území a zajištění vyjádření odboru územního rozvoje a architektury včetně formulace regulačních podmínek.
 • zajištění informací o velikosti a kapacitě spádové zóny obyvatelstva
 • zajištění všech podkladů u Katastrálního úřadu (tj. snímků z katastrální mapy, výpisů z listů vlastnictví, nabývacích titulů, srovnávacích sestavení parcel), prověření případných závazků vyplývajících z listů vlastnictví, zpracování geometrických plánů
 • vypracování soudně znaleckých posudků na předmětné pozemky a nemovitosti
 • sepsání kupních smluv, smluv o zřízení věcných břemen včetně notářských ověření, provedení vkladů smluv do katastru nemovitostí
 • digitální geodetické výškopisné a polohopisné zaměření pozemků včetně zaměření napojovacích bodů inženýrských sítí a dopravních uzlů
 • odborný hydrogeologický posudek včetně vrtaných a penetračních sond, sloužící k ekonomicky únosnému návrhu způsobu založení objektu
 • odborný posudek případné kontaminace půdy v zájmovém území
 • odborný posudek inundačních zón v zájmovém území
 • koordinace investičního záměru s aktivitami na sousedních pozemcích
 • předběžná jednání se všemi zainteresovanými orgány státní správy
 • jednání se správci inženýrských sítí o možnostech, potřebných kapacitách a místech napojení na stávající vedení a média
 • jednání s majiteli sousedních pozemků o vedení přípojek všech inženýrských sítí a dopravního napojení za účelem k získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě
 • vypracování zvláštní dokumentace dle zákona č.163/2006 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí - proces E.I.A.
 • zajištění zpracování odborného posudku - oponentury dle zákona č.163/2006 Sb. - E.I.A.
B) Projektová příprava:
 • zpracování architektonických studií investičního záměru ve variantách
 • zpracování digitálního modelu ve 3D
 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů, organizací a osob, potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • doplnění podkladů pro územní řízení podle zvláštních požadavků příslušných orgánů
 • spolupůsobení při rozporných jednáních a řízeních
 • podání žádosti o územní rozhodnutí
 • účast při územním řízení a obstarání rozhodnutí o umístění stavby
 • shrnutí výsledků a závěrů a zapracování podmínek rozhodnutí umístění stavby do projektové dokumentace
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů, organizací a osob potřebných pro vydání stavebního povolení
 • vypracování žádosti o stavební povolení, účast při stavebním řízení a obstarání stavebního povolení

C) Realizace stavby:
 • projektové řízení stavby
 • zpracování časového a technologického harmonogramu výstavby v Microsoft Project 2000
 • spoluúčast při nabídkovém řízení, vyhodnocení nabídek a doporučení pro výběr generálního dodavatele stavby
 • spolupráce při nabídkových řízeních, specializovaných subdodavatelů
 • spolupráce při formulaci smluvních vztahů mezi investorem, generálním dodavatelem a subdodavateli
 • stálý technický stavební dozor investora v průběhu celé stavby, včetně všech činností s tím souvisejících, přejímání dokončených stavebních výkonů, organizace kontrolních dnů a kontrola postupových termínů atd.
 • věcná a cenová kontrola faktur dodavatelů za příslušné časové období
 • spolupráce a účast při kolaudačním řízení stavby, dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě
 • zjištění závad na objektu před uplynutím záruční lhůty a dohled nad jejich odstraněním
 • závěrečné vyúčtování stavby
 
O společnosti | Přehled služeb | Reference | Kontakt | ČSN EN ISO 9001:2001
© 2004-2006 AIP, spol. s.r.o.